Fiskekortforskrifter

Fiskeforskrifter for Vigda 2014 (UTDRAG)

 1. Fiskeperiode:   1. juni  –  15. august
 2. Redskapsbruk for Vigda i Buvik og Melhus:  Det er bare tillatt å fiske med:
  Mark med og uten søkke, flue, spinner med vekt inntil 10 gram samt vobbler med vekt inntil 8 gram. Bruk av sluk er ikke tillatt på grunn av fare for krøking av fisk. Det er forbudt å bruke samme fiskeutstyr som er benyttet i andre vassdrag med mindre det kan forevises sertifikat om desinfeksjon fra godkjent desinfeksjonsstasjon.
  Det kan fiskes med en stang pr. kort.
 3. Minstemål:
  Minstemålet for laks er 35 cm og ål er 40 cm.
  Fisk under minstemålet skal straks tas forsiktig av kroken og settes ut igjen.
 4. Fangstkvote:
  2 stk. pr. døgn i hele fiskeperioden. Det er ikke tillatt å slippe ut fisk unntatt fisk som er under minstemål.
 5. Døgnkvote:
  2 stk. laks, hvorav inntil 1 stk. over 3 kg eller 65 cm.
 6. Sjøørret er fredet.
 7. Straffebestemmelser:
  Brudd på forskriften er straffbart, jfr. lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49.
 8. Se ellers lovdata.no – Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk for vassdrag, Sør-Trøndelag.


Unngå spredning av fiskesykdommer.  Vis aktsomhet når du fisker i elver og vassdrag!

Å vise aktsomhet betyr at du må passe på følgende punkter:
– All fiskeredskap, spesielt håver, vadere og støvler, må være helt tørre før
de brukes i nye vassdrag.
– Utsetting av fisk og planter m.m.fra andre vassdrag er strengt forbudt.
– Fisk fanget i ett vassdrag må ikke sløyes eller vaskes i et annet vassdrag.
– Vannbeholdere som er fylt i ett vassdrag må ikke tømmes i et annet vassdrag.
– Vær på vakt !  Har du mistanke om at fisken er syk, er det viktig at
veterinærmyndighetene varsles.  Du bør også varsle grunneier og fiskeoppsynsmann.
– Syk / død fisk kjøles ned hurtigst mulig og bringes / sendes til laboratoriet
senest påfølgende dag.  Går det lengre tid, må fisken fryses (mindre bra).

Ta hensyn til:

–  dyrket mark og husdyr
–  parkering ved oppmerka P-plasser
–  nattkjøring og kjørehastighet
–  private tun og hager
–  brannfare i utmark
–  innkjøring forbudt / privat vei
–  ved lav vannføring kan deler eller hele elva bli stengt for fiske

Skitt fiske!